Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „PKgraphic”) jest PKGraphic Mateusz Kieroński z siedzibą w Warszawie, adres: Tytusa Chałubińskiego 9/2(kod pocztowy: 02-004),wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,   NIP: 584-258-31-63, REGON: 221764858; z Administratorem można kontaktować się pod adresemPKGraphic Ul.Tytusa Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa lub przez e-mail: biuro@pkgraphic.eu

 

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

1. Przetwarzamy dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby weryfikacją Twojej tożsamości , co obejmuje w szczególności:

– imię i nazwisko,

– numer PESEL lub NIP,

– adres zamieszkania/adres dostawy,

– adres e-mail,

– numer telefonu,

– publicznie dostępne dane, które publikujesz w sieci (np. dane z portali społecznościowych.

2. Dodatkowo w trakcie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zbieramy takie dane jak:

– adres IP urządzenia;

– nazwa domeny;

– rodzaj przeglądarki;

– typ systemu operacyjnego;

– rodzaj urządzenia z którego nawiązywane jest połączenie;

– czas połączenia z serwisem;

– inne dane związane z Twoim zachowaniem na stronie.

Na jakiej podstawie  możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane, które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usług zgodnie z RODO. Podstawą prawną przetwarzania jest:

1. zawarcie i wykonanie umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jaką uzyskaliśmy od Ciebie (zgoda marketingowa) zgodnie z art. 6 ust 1. lit. a) RODO.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem strony jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), czyli odpowiedniego kodowania przekazywanych danych. Nasz system posiada odpowiednie zabezpieczenia przed atakami hakerskimi i próbą przejęcia posiadanych danych. Zgodnie z wymogami organizacji płatniczych, firmy oferujące płatności online powinny spełniać rygorystyczne standardy bezpieczeństwa Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), dzięki czemu informacje przekazywane podmiotom współpracującym są należycie zabezpieczone. Oznacza to, że zachowane są najwyższe standardy ochrony i możesz być spokojny o bezpieczeństwo swoich danych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:

1. w przypadku, w jakim podstawą prawną jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody jej cofnięciem;

2. prawo dostępu do treści swoich danych;

3. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych – danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. prawo do odwołania od decyzji podejmowanej na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych;

7. prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; dla podstawy przetwarzania danych;

8. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO;

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora danych lub elektronicznej: biuro@pkgraphic.eu

W terminie do 30 dni od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, możemy zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Czy  realizujemy zautomatyzowane przetwarzanie danych?

1. Przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany, w ramach serwerów, oprogramowania, infrastruktury zarządzanej przez nas oraz zarządzanych przez niego systemów. Administrator prowadzi profilowanie czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych oceny fizycznej, w szczególności do analizy możliwości udzielenia odroczenia Twojej płatności.

2. Administrator w sposób zautomatyzowany oraz tymczasowy gromadzi dane w plikach Log, które są przekazywane przez przeglądarkę, o ile nie zostały dezaktywowane.

3. Analiza serwerowych plików Log pod kątem danych osobowych nie jest przeprowadzana. Ewentualne gromadzenie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu prawidłowego działania serwisu.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do realizacji usługi.

Informacje marketingowe

Informacje marketingowe – użytkownik strony ma możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywanych informacji marketingowych poprzez użycie linka znajdującego się w otrzymanej wiadomości lub w panelu klienta.

Zapisz się do Newsletter